۵/۰۶/۱۳۸۸

حوادث اخیر ، سرگرمی یا واقعیت ؟

زمینه :
آنچه که مدت هاست بدیهی گشته و حوادث چند روز اخیر آن را مسلم تر ساخته است ، وجود اختلافات و چند دستگی های بسیار در اردوگاه اصولگرایان است . آنچنانکه عملکرد چند روزه رئیس جمهور را می توان به نوعی قشون کشی و تهدید برای اصولگرایان منتقد و نمایندگان مجلس تعبیر کرد و حتی نوعی آماده سازی برای انتخاب وزرا ! البته ماجرای رحیم مشایی و نامه رهبری و اجرای با تاخیر شش روزه آن هم بیش از پیش ظن وجود رابطه مرید و مرادی احمدی نژاد و مشایی را تقویت می کند که این نیز دنباله همان رفتار معروف رئیس جمهور است که گاهی در هاله سبز و گاهی در امام زمان و اینبار گویا در رحیم مشایی تجلی یافته است .با وجود این نباید نشست و چشم امید به نتیجه این تحولات و اختلافات دوخت که هر چند نمی توان وجودشان را کتمان کرد ولی با توجه به ساختار قدرت در ایران حل و فصل آن ها راحت تر از آنی است که تصورش را بکنیم .

آنچه در برهه فعلی اهمیت می یابد اینست که نه تنها نباید این اختلافات را تنها به عنوان بازی های انحرافی تلقی نمود ( اگر چه یکی از کارکرد های آن همین است ) بلکه باید با پشت سر گذاشتن تئوری حریف ، به جای بی تفاوتی صرف نسبت به آن ها و نادیده انگاشتنشان ، در اندیشه یافتن راهی برای بیشترین بهره برداری از شرایط موجود در راستای پیشبرد هدف اصلی برآمد و با در نظر گرفتن این واقعیت که هدف اصلی چیز دیگری است و حوادث اخیر را باید ابزاری برای نزدیکتر شدن به تحققش ساخت .