۱۱/۳۰/۱۳۹۵

آدم های خوب

زمینه :
آخرين بارى كه از فرط خستگى و بى خوابى در خط واحد خوابم برد، چند ايستگاه بالاتر از خوابگاه از خواب بيدار شدم و در حاليكه هاج و واج به اطرافم نگاه مى كردم و نمى فهميدم كجا هستم و كمى هم ترسيده بودم، از اتوبوس پايين پريدم و سلانه سلانه، با پاى پياده راه افتادم به سمت خوابگاه و تازه وقتى جلوى در خوابگاه رسيدم، متوجه شدم كه پاكت كتاب هايى را كه همان روز از خيابان انقلاب خريده بودم توى اتوبوس جا گذاشته ام! همين شد كه پشت دستم را داغ كردم كه ديگر هرگز در خط واحد نخوابم تا همين ديروز.

 اين شب ها ساعت خوابم بدجور به هم ريخته است، همه تلاشم را مى كنم تا شب زود بخوابم و صبح زود بيدار شوم، اما فايده اى ندارد، حتى شب هايى كه زود مى خوابم، سه و چهار صبح بيدار مى شوم و تا شش و هفت بى خوابى به كله ام مى زند! همين است كه تمام روز خسته و خواب آلودم و به خيلى از كارهايم نمى رسم. ديروز هم هنگام بازگشت از دانشگاه به خوابگاه، آنقدر خسته بودم كه اصلا نفهميدم چه زمانى پلك هايم روى هم افتاد و خوابم برد. تا اينكه اتوبوس ترمز كرد و پاكت ظرف و ظروفى كه خانم كنار دستم همراه داشت از روى پايش به زمين افتاد و من با حالتى شوكه از سر و صداى ظرف ها از خواب پريدم و هاج و واج و خجالت زده، با لبخند به خانم كنار دستى گفتم كه: "خوابم برد!" خنديد و صدبار معذرت خواهى كرد، انگار كه مثلا اتوبوس جاى خوابيدن است و كار نامتعارف را ظرف هاى آن خانم كرده اند كه در اثر ترمز روى زمين پخش و پلا شده اند، وگرنه خوابيدن من روى صندلى هاى خشك و ناراحت خط واحد، وسط آن شلوغى و ازدحام خيلى هم طبيعى و متعارف است!

 دلگرم مى شوى وقتى آدم هايى را مى بينى كه هنوز به آن مرحله از خودخواهى نرسيده اند كه جز خودشان و حق و حقوقشان هيچ چيز ديگرى نبينند، آدم هايى كه خسته و عصبانى از كار روزمره نيستند، يا اينكه هستند ولى به روى خودشان نمى آورند، پس وقتى بهشان لبخند مى زنى، به جاى نگاه هاى مشكوك يا بى تفاوت، لبخند مى زنند. به همين سادگى، روزت را مى سازند. مى گويم خوب شد بيدار شدم، وگرنه اتوبوس از خوابگاه رد مى شد و من نمى فهميدم. مى خندد و باز هم عذر خواهى مى كند ...

0 Comments


Leave a Comment

راهی است نه کوتاه راهی که می روم ،
باری بر دوش می کشم که سبک نیست ،
و آینده ای که شاید روشن هم نه ،
باشد همراهی تو راهم را کوتاه ، بارم را سبک و نهایتم را روشنتر سازد ،
چرا که "ما" بودن روشنتر از "من" بودنست !
روشن کن
بسم الله ...


آسان ترین راه برای نظر گذاشتن انتخاب نام و آدرس اینترنتی است در صورت تمایل می توانید محل مربوط به آدرس اینترنتی را خالی بگذارید .
مسئولیت نظرات با نویسندگان آن هاست