۱۲/۲۴/۱۳۹۵

بغض فرو خورده شهر

قديم ها آمدن بهار را موقع برگشتن از مدرسه، از روى ماهى گلى ها و ظرف هاى سفالى سبزه كنار خيابان، مى فهميديم. از روى مردم خوشحالى كه توى خيابان ها مى ريختند و مى خواستند سال نويى خودشان را نونوار كنند. از روى قالىچه هايى كه روى ديوارها پهن مى شد، بوى بهار نارنج كه توى خيابان مى پيچيد و هوايى كه از اول اسفند بوى بهار مى داد، حتى اگر سرد بود، يك حالت مهربانى داشت. از اول اسفند توى خيابان كه مى رفتى، چشم هايت را كه مى بستى، تا دفعه بعدى كه بازشان كنى، خاطرات عيد از برابر چشمانت عبور مى كرد، مثل وقتى كه بوى آشنايى به مشامت مى خورد و خاطراتى را برايت زنده مى كند، كه دلت مى لرزد، از حسرت؟ غم؟ شادى؟ غربت؟ نمى دانم، شايد بستگى به بويش دارد.

 حالا هم همه اين ها هست، به علاوه دسته هاى يكى، دو، سه نفره موسيقى كه جاى جاى شهر ايستاده اند و براى خودشان كنسرت خيابانى اجرا مى كنند. آدم هاى عجيب و غريب، سبك هاى مختلف، پاپ، راك، سنتى، شاد، غمگين، انگار كه بغض فرو خورده شهرند كه حالا تركيده و جارى شده است. حاجى فيروز گوشه ميدان وليعصر با آهنگى مى رقصد، كمرش را مى چرخاند و دستش را روى سرش مى گذارد. انگار كه بغض فرو خورده شهرند ... با خودم مى گويم، كاش از من خوشحالتر باشد، كسى چه مى داند؟ بالاخره بايد يكجورى خودت را تسكين بدهى. خيابان پر است از آدم هايى كه شرافتمندانه كار مى كنند، ولى لياقتشان شايد بيشتر از اين ها باشد، انگار كه بغض فرو خورده شهرند، سرفه هاى شهرى كه مريض است، كاش از من خوشحال تَر باشند، از ما بر ساحل نشستگان ...

1 حضور سبزبغض فرو خورده شهر


  1. Shima says:

    امروز که در میدان ولیعصر می جرخیدم داشتم به این فکر می کردم که جقدر این همه زنده شدن شهر را دوست دارم. جقدر این هفته آخر اسفند را دوست دارم. داشتم فکر می کردم که کاش این شهر همیشه همینقدر زنده بود...

    ۱۲/۲۵/۱۳۹۵ ۲:۴۳ قبل‌ازظهر

Leave a Comment

راهی است نه کوتاه راهی که می روم ،
باری بر دوش می کشم که سبک نیست ،
و آینده ای که شاید روشن هم نه ،
باشد همراهی تو راهم را کوتاه ، بارم را سبک و نهایتم را روشنتر سازد ،
چرا که "ما" بودن روشنتر از "من" بودنست !
روشن کن
بسم الله ...


آسان ترین راه برای نظر گذاشتن انتخاب نام و آدرس اینترنتی است در صورت تمایل می توانید محل مربوط به آدرس اینترنتی را خالی بگذارید .
مسئولیت نظرات با نویسندگان آن هاست