۱/۱۴/۱۳۹۶

روياى مردان نامرئى

زمینه :
ساعت چهار و نيم صبح است. خانه در سكوت فرو رفته، چون همه خوابند و من تنها پشت ميز آشپزخانه نشسته ام و غذا مى خورم، يا به تعبيرى شام مى خورم! راستش را بخواهيد، اگر از عواقب بلند مدت اين شب بيدارى ها سرطان قوزك پاى چپ نگيرم و نميرم، كه مدام توسط پدر و ساير اطرافيان يادآورى مى شود، از شدت ترس و اضطراب از اينكه نكند با اين شب بيدارى ها يك مرض عجيب و غريب بگيرم، حتما به سرطان مغز مبتلا خواهم شد!

 آشپزخانه ما دو دريچه دارد كه رو به كوچه باز مى شود، از همين دريچه ها كه بالاى يك متر از زمين فاصله دارد و به درد ديد زدن نمى خورد! غذايم را مى خورم و همزمان كانال هاى تلگرام را بالا و پايين مى كنم كه صداى ضعيف آهنگى نظرم را به خود جلب مى كند. اولش فكر مى كنم توهم زده ام، اما صداى آهنگ به تدريج قوى تر مى شود. سرم را بالا مى آورم، جويدن را متوقف مى كنم و بادقت گوش مى دهم تا منشأ صدا را پيدا كنم. صداى آهنگ از توى كوچه مى آيد. همزمان صداى به هم خوردن چند قطعه فلز و خش خش پلاستيك به گوش مى رسد. صدا نزديك تَر مى آيد، پشت پنجره آشپزخانه ما مى ايستد. آهنگ شادش تمام مى شود، آهنگ بعدى غمگين است، مى زند آهنگ بعدى، باز هم غمگين است، بعدى و بعدى ... همه آهنگ ها غمگينند، دست آخر به يكى از همين غمگين ها رضا مى دهد. اينبار صداى فلز و خش خش و پلاستيك، از پشت ديوار خانه ما مى آيد! مردى را تصور مى كنم كه در تاريكى شب روى پلاستيك زباله خم شده و به درد بخورهايش را جمع مى كند. از كى به اين نتيجه رسيده كه موسيقى ملال ِ شغلش را كمتر مى كند؟ وقتى دستش را توى پلاستيك زباله مى كند يا وقتى پلاستيك زباله را از گردن توى دست مى گيرد و بلند مى كند و سبك سنگينش مى كند تا ببيند چيز به درد بخورى هم آن تو هست يا نه، به چه چيز فكر مى كند؟ مردى كه به جادوى موسيقى پى برده، چهار و نيم صبح در كوچه پس كوچه ها در پس زمينه كارش موسيقى گوش مى كند، حتى از نوع عوام پسندش، حتما براى خودش رؤيايى دارد.

0 Comments


Leave a Comment

راهی است نه کوتاه راهی که می روم ،
باری بر دوش می کشم که سبک نیست ،
و آینده ای که شاید روشن هم نه ،
باشد همراهی تو راهم را کوتاه ، بارم را سبک و نهایتم را روشنتر سازد ،
چرا که "ما" بودن روشنتر از "من" بودنست !
روشن کن
بسم الله ...


آسان ترین راه برای نظر گذاشتن انتخاب نام و آدرس اینترنتی است در صورت تمایل می توانید محل مربوط به آدرس اینترنتی را خالی بگذارید .
مسئولیت نظرات با نویسندگان آن هاست