۱/۱۷/۱۳۹۶

غم سوريه مارا كشت، كشت؟ نكشت!

زمینه :
خواب مى ديدم جنگ شده است، توى آسمان انواع و اقسام ادوات نظامى به چشم مى خورد. يك دوربين مدار بسته، تك و تنها برای خودش توى آسمان پرواز مى كرد، با دیدنش به پيشرفته بودن ِ تجهيزات نظامى مملكت صد رحمت فرستادم! حتى يك هواپيما در ارتفاع كم از داخل كوچه ما رد شد! آسمان پر از هواپيماهاى بدون سرنشين و با سرنشين بود و ما هر لحظه منتظر شليك و انفجار بوديم. برق رفته و همه شهر تاريك بود، اما نمى دانم چگونه، چراغ اتاق پذيرايى خانه ما روشن بود! بر اساس محاسبات شخصى، به اين نتيجه رسيده بودم كه علت قطع شدن برق اين است كه هواپيماهاى دشمن ما را نبينند و هدف قرار ندهند! بنابراين به برادرم گفتم بهتر است چراغ ِ اتاق پذيرايى را خاموش كند. برادرم خيلى جدى گفت: "بميريم كه بهتر است، راحت مى شويم." اما من شوق عجيبى به زندگى پيدا كرده بودم و اصلا دلم نمى خواست در آن لحظه خاص هدف اصابت گلوله هواپيماهاى دشمن قرار بگيرم و بميرم! شروع كردم به بحث كردن و توضيحاتى دادم كه محتوايشان يادم نمانده ولى هرچه بود، برادرم را قانع كرد تا چراغ را خاموش كند. ما با هيجان و اضطراب در تاريكى شب، حركت هواپيماها در آسمان را تماشا مى كرديم و مى فهميديم كه زمان آبستن حادثه اى است!

 خودم خوب مى دانم كه دليل اين خوابم چيست. يك جايى در رمان سلاخ خانه شماره پنج، "ونه گات" تعداد كشته شدگان بمباران شهر درسدن آلمان در زمان جنگ جهانى دوم را با كشته شدگان فاجعه اتمى هيروشيما مقايسه مى كند و به اين نتيجه مى رسد كه بشر بدون داشتن بمب اتم هم مى تواند خيلى ترسناك باشد، حتى بيشتر! تعداد كشته شدگان سورى از آغاز جنگ تا كنون هم از هيروشيما بيشتر است و هم از درسدن، اما تداوم و تدريج اين مرگ انگار از فاجعه بارى آن براى ما كاسته است! رومن گارى توى يكى از كتاب هايش به تلخى از سكوت مردمى كه در روستاهاى اطراف آشوويتس زندگى مى كنند، سخن مى گويد. مردمى كه مى دانستند زير گوششان كوره هاى آدم سوزى به راه است، اما سعى كردند خوشبينى خود را حفظ كنند و باور نكنند.

0 Comments


Leave a Comment

راهی است نه کوتاه راهی که می روم ،
باری بر دوش می کشم که سبک نیست ،
و آینده ای که شاید روشن هم نه ،
باشد همراهی تو راهم را کوتاه ، بارم را سبک و نهایتم را روشنتر سازد ،
چرا که "ما" بودن روشنتر از "من" بودنست !
روشن کن
بسم الله ...


آسان ترین راه برای نظر گذاشتن انتخاب نام و آدرس اینترنتی است در صورت تمایل می توانید محل مربوط به آدرس اینترنتی را خالی بگذارید .
مسئولیت نظرات با نویسندگان آن هاست